Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 14.12.2021 od 18:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení

 1. Rozpočtová opatření
 2. SMO Pomalší – rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu do r. 2025
 3. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
 4. Vodné a stočné v r. 2022
 5. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-24
 6. Rozpočet obce na r. 2022
 7. Termíny zasedání v r. 2022
 8. Informace z výborů
 9. Informace z obecního úřadu

Návrh rozpočtu obce na r. 2022

Návrh rozpočtu obce na r. 2022 (152 kB)

Návrh střednědobého rozp. výhledu obce na r. 2022-24 (59 kB)

Vyvěšeno 28.11.-14.12.2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (76 kB)

Vyvěšeno 27.10.2021

Svěšeno 16.11.2021

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26. 10. 2021 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

 1. Rozpočtová opatření
 2. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 3. Smlouva o pronájmu p.č. 3458, k.ú. Mokrý Lom
 4. Věcná břemena vedení el. přípojky (vrt Polžov)
 5. Informace z výborů
 6. Informace z obecního úřadu

Záměr výpůjčky pozemku

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM v souladu se zákonem o obcích OZNAMUJE

záměr výpůjčky pozemku KN:

parcely č. 3458 o výměře 525 m2

v katastrálním území Mokrý Lom, místní část Polžov,

žadateli o tento pronájem.

Vyvěšeno: 8. října 2021
Svěšeno: 26. října 2021

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 7. 9. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Smlouva o věcném břemeni – e.gd
3. Žádosti o výpůjčku pozemků
4. Poplatek za likvidaci odpadů
5. Vodovody obce
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

Volby do posl. sněmovny

Informace o volebních okrscích (38 kB)

Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise (37 kB)

Pozvánka na školení k volbám (344 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb (59 kB)

Výsledky hlasování v obci najdete zde.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na středu 14. 7. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Výběrové řízení na VZMR – posílení vodovodu v Polžově

Kominické služby

V SOBOTU 12.6.2021

BUDE V NAŠÍ OBCI PROVÁDĚT KOMINICKÉ SLUŽBY A REVIZE

jako každým rokem

FIRMA HLAVATÝ

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 6. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2020
3. Účetní závěrka za r. 2020
4. Vodovody obce
5. Termíny zasedání zastupitelstva
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

OOP – ochr. pásmo radiolokátoru ČB

Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma leteckého pozemního zařízení – radiolokátoru České Budějovice (287 kB)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma leteckého pozemního zařízení – radiolokátoru České Budějovice (828 kB)

Vyvěšeno 12.-28.5.2021

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává nařízení Statutárního města České Budějovice č. 2/2021 – Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro období od 1.1.2023 do 31.12.2032.

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (669 kB)

Vyvěšeno 1.-31.5.2021

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2020 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 20.4.-1.6.2021

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2021 (80 kB)

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021 (444 kB)

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 (409 kB)

Záv. účet SMO Pomalší za r. 2020

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2020.
Vyvěšeno 13.4.-3.5.2021

Návrh závěrečného účtu SMO 2020 (347 kB)

Zpráva o výsledku přezkumu SMO (2,6 MB)

Fin2-12 SMO (269 kB)

Rozvaha SMO (158 kB)

Předvaha SMO (194 kB)

Výkaz zisku a ztráty SMO (112 kB)

Hrobová místa Sv. Jan n. Malší

Oznámení nájemcům hrobových míst Sv. Jan n. Malší (173 kB)

Vyvěšeno 7.4.-30.6.2021

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 4. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vodovody obce
3. Rybářský řád
4. Kulturní dům
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Bezproudí Polžov

E.GD oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 21.4.2021 od 9:00 do 11:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Polžov.

Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Sčítacím komisařem v naší obci je Terezie Šindelířová, č 90-02-03496. Kontaktním místem je Česká pošta Velešín.

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (455 kB)

Informační leták ke sčítání 2021 (126 kB)

Uzavírka místní komunikace

V týdnu od 8. do 14. 3. 2021 bude probíhat oprava brodu přes Pašínovický potok na místní komunikaci z Polžova směrem na Sedlo. Z tohoto důvodu bude průjezd přes brod omezen, v závisloosti na průběhu prací bude brod na 2 dny zcela neprůjezdný.

Bezproudí Mokrý Lom

E.GD oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 30.3.2021 od 11:30 do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Mokrý Lom.

Bezproudí Lahuť

E.GD oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 23.3.2021 od 9:00 do 11:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Lahuť.

Informace k nouzovému stavu

Vláda ČR vyhlásila s platností od 27.2.2021 nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a další návazná opatření. Lidé jsou povinni od 1.3.2021 na veřejně přístupných místech nosit chirurg. roušku nebo respirátor VŽDY i v zastavěném území obce (intravilánu), v extravilánu při kontaktu 2 a více osob z různých domácností na vzdálenost menší než 2 metry. Na místech s vyšší koncentrací obyvatel se musí nosit vždy jen respirátor. Je možné opouštět bydliště pouze v povolených situacích (zejména cesta do zaměstnání, návštěva lékaře nebo úřadu, zajištění péče o osoby blízké nebo příbuzné).

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je zavřena, je možno dálkově objednat výpůjčku u knihovnice Ludmily Ehrlichové.

V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce.

Sběrný dvůr je otevřen v běžnou otevírací dobu.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou).

Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (podatelna@mokrylom.cz) nebo můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

OZV o poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 23. 2. 2021 obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 1-2021 (65 kB)

Vyvěšeno 24.2.-12.3.2021

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 23. 2. 2021 od 18:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Žádost o koupi pozemku p.č. 2583
2. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
3. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
4. Vodovody obce
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o ptačí chřipce

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v kraji, kdy došlo v posledních týdnech k výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky, vytvořila Státní veterinární správa informační leták o ptačí chřipce pro veřejnost a především pro drobnochovatele drůbeže. Obsahuje základní informace o ptačí chřipce, klinické příznaky ptačí chřipky, zásady ochrany člověka před nákazou a především doporučení pro drobnochovatele drůbeže, která je nutné dodržovat jako preventivní opatření výskytu ptačí chřipky. Veškeré podrobné informace týkající se ptačí chřipky včetně nových ohnisek jsou pravidelně aktualizovány na webu Státní veterinární správy.

ico_pdfInformační leták – ptačí chřipka (681 kB)

Poplatky v r. 2021

Poplatky je možno uhradit 1. a 8. února 2021 (pondělí) na Obecním úřadě od 17:30 do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
10 Kč za každý započatý den

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 1/5, 370 01  České Budějovice
Oddělení majetkových daní

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické situace si svou osobní návštěvu u správce daně na Územním pracovišti předem telefonicky dohodněte na tel.: 387 723 239, 387 723 240,  
popř. FÚ pro Jihočeský kraj, tel.: 387 722 205, 387 722 229.

 Povinnost podat daňové přiznání na rok 2021 má poplatník, u kterého došlo ve srovnání s rokem 2020 ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (nabytí nebo pozbytí vlastnictví, obnova operátu, revize katastru, vydání stavebního nebo kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, atd….).

 Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2021.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz nebo http://eds.mfcr.cz (elektronická podání pro daňovou správu).

V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že provoz všech finančních úřadů bude v průběhu ledna 2021 omezen, je nutné na každém tiskopise uvádět kontaktní údaje (telefon, email).

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Rozpočet roku 2021

Rozpočet obce na r. 2021, schválená rozpočtová opatřenína r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 12. 2020 od 18:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. SMO Pomalší – rozpočet na r. 2021, výhled rozpočtu do r. 2024
3. Věcné břemeno E.ON
4. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
5. Obecně záv. vyhláška o poplatku za komunální odpad
6. Rozpočet obce na r. 2021
7. Informace z výborů
8. Informace z obecního úřadu

 

Návrh rozpočtu obce na r. 2021

Návrh rozpočtu obce na r. 2021 (27 kB)

Vyvěšeno 27.11.-15.12.2020

Volby do zastupitelstva kraje

Prezident ČR vyhlásil volby do zastupitelstev krajů na 2. a 3. 10. 2020.

Informace o volebních okrscích (36 kB)

Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise (36 kB)

Pozvánka na školení – volby (149 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb (57 kB)

Výsledky hlasování najdete na webu volby.cz.

Oznámení o návrhu změn map BPEJ

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ – Lahuť (262 kB)

Vyvěšeno 11.9.-14.10.2020

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (204 kB)

Vyvěšeno 21.10.-9.11.2020

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 9. 2020 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vodovod Polžov
3. Žádost o podporu – Linka bezpečí
4. Informace z výborů
5. Informace z obecního úřadu

Bezproudí Mokrý Lom (část)

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 2.10.2020 od 9:00 do 13:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Mokrý Lom, budovy č.p. 27 a 28.

Zahájení aktualizace BPEJ

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Mokrý Lom (220 kB)

Vyvěšeno 29.7.2020 – 16.8.2020

Nové obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom na svém zasedání dne 16.62020 schválilo tyto 2 obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č.2020-01 požární řád (110 kB)

Obecně závazná vyhláška č.2020-02 o místním poplatku z pobytu (70 kB)

Vyvěšeno 16.6.-1.7.2020

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 16. 6. 2020 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2019
3. Účetní závěrka za r. 2019
4. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
5. Požární řád obce
6. Působení MAS Pomalší na území obce
7. Provoz sběrného dvora
8. Termíny zasedání zastupitelstva
9. Informace z výborů
10. Informace z obecního úřadu

Závěrečný účet obce za r. 2019

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2019.
Návrh vyvěšen 31.5.-16.6.2020.

Závěrečný účet obce za r. 2019 (64 kB) – zveřejněn dne 17.6.2020

Účetní závěrka obce za r. 2019 (64 kB)

Přílohy (7 MB)

Očkování psů

Nouzový stav

Vláda ČR vyhlásila s platností od 13.3.2020 nouzový stav v souvislosti s pandemií Covid-19.

Aktuální informace můžete nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví nebo Hasičského záchranného sboru.

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je otevřena od 11.5.2020 v obvyklé době (pondělí 17-18 hod.).
V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce nad 100 osob. Je nutné dodržovat pravidla odstupu a dezinfekce.
Sběrný dvůr je otevřen od 11.4.2020.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou obnoveny od 20.4.2020 za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou atd.). Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (mail podatelna(zavinac)mokrylom.cz ) nebo  můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12.5.2020 od 19:00 hod. do sálu Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno EON
3. Vodovody obce
4. Chodníky v obci
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2020 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 24.4.-1.6.2020

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2020 (80 kB)

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020 (437 kB)

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020 (405 kB)

Vyhláška o systému likvidace odpadu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-vání komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (166 kB)

Zveřejněno: 19. 2. 2020
Sejmuto: 10. 3. 2020

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18.2.2020 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Smlouva o služebnosti Lahuť
3. Odpadové hospodářství
4. Vodovody obce
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace k dani z nemovitostí

Informace k dani z nemovitostí – nová osvobození 2020 (221 kB)

Poplatky v r. 2020

Poplatky je možno uhradit 20. a 27. ledna 2020 (pondělí) na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Nové obecně závazné vyhlášky

Obec Mokrý Lom zveřejňuje obecně závazné v yhlášky, které jsou účinné od 1.1.2020.
Zveřejněno 11.-31.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce (72 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 o poplatku ze psů (64 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3-2019 o poplatku z pobytu (69 kB)

 

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.12.2019 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
3. SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2020, výhled rozpočtu do r. 2023
4. Vodovod Polžov – smlouvy s firmou Fiedler o poskytování služeb
5. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
6. Obecně záv. vyhláška o poplatku za komunální odpad
7. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku ze psů
8. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
9. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021-23
10. Rozpočet obce na r. 2020
11. Informace z výborů
12. Informace z obecního úřadu

Návrh OOP – ochr. pásmo radiolokátoru

Veřejná vyhláška – návrh opatření obec. povahy – ochranné pásmo radiolokátoru (6,2 MB)

Vyvěšeno 28.11.-15.12.2019

Změny vyvážení odpadu od r. 2020

Vážení občané! Jak jistě víte, u poplatků za likvidaci odpadů bude v příštích letech docházet k jejich razantnímu navyšování. Aby občané obce Mokrý Lom pociťovali tyto změny co nejméně, dochází od r. 2020 k větší podpoře třídění odpadu a tím také ke snížení objemu směsného komunálního odpadu.
Občanům, kteří platí za popelnici na komunální odpad, obec ZDARMA zapůjčí modrou popelnici na třídění papíru a žlutou popelnici na třídění plastů, každou o objemu 240 l. Občané pouze podepíší s obcí smlouvu o výpůjčce a budou třídit papír a plasty, které budou vyváženy 1x za měsíc.
Komunální odpad nadále nebude vyvážen 1x týdně jako dosud, ale pouze 1x za 2 týdny; v prodeji tak budou známky na 26 vývozů (1x za 14 dnů) nebo na 13 vývozů (1x měsíčně). Pokud by to někomu nedostačovalo, musí používat 2 popelnice na komunální odpad a koupit si tak 2 známky – tu druhou buď na celý rok nebo jen na zimní období (říjen – březen).
Jedlé tuky, které se od r. 2020 také sbírají, je možno v uzavřené nádobě položit na popelnici při svozu komunálního odpadu. Svozová firma ji bude sbírat odděleně od ostatního odpadu.

Do popelnice na plasty:
• patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, polystyren atd.
nepatří obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Do popelnice na papír:
• patří časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, reklamní letáky, cokoliv z lepenky; bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku; nevadí ani papír s kancelářskými sponkami či obálky s fóliovými okénky (zpracovatelé si s nimi umí poradit); krabice prosím rozložte, nezaberou tolik místa
nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité dětské pleny, celé svazky knih (ty můžete vhazovat pouze bez vazby)

Popelnice na tříděný odpad si můžete vyzvednout u v novém sběrném dvoře u čističky každou sobotu od 9 do 11 hod.

Rozpis svozu odpadu v r. 2020 (60 kB)

Návrh rozpočtu obce na r. 2020

Návrh rozpočtu obce na r. 2020 (133 kB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na r. 2021-23 (58 kB)

Vyvěšeno 24.11.-10.12.2019

Rozpočet SMO na r. 2020

Schválený rozpočet SMO Pomalší:

Rozpočet SMO na r. 2020 (202 kB)

 

Návrh rozpočtu:

Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2020 (125 kB)

Návrh střednědobého rozp. výhledu SMO Pomalší (113 kB)

Vyvěšeno 22.11.-16.12.2019

Návrh změny OOP – lov bobra

Návrh změny OOP-lov bobra evropského (413 kB)

Vyvěšeno 22.11.-8.12.2019

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.11.2019 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vyhláška o místních poplatcích
3. Smlouva o věc. břemeni – E.ON
4. Sběrný dvůr (provozování)
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

EON – upozornění na ořez dřevin

Informace k povinnosti ořezu dřevin (1,15 MB)

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 ve vazbě na § 42 odst. 4 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejná vyhláška – 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (314 kB)

Vyvěšeno 2.10.-18.11.2019

Bezproudí Lahuť

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 27.9.2018 od 8:00 do 15:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Lahuť.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.9.2019 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Chodníky v obci
2. Rozpočtová opatření
3. Sběrný dvůr (provozování)
4. Spisový a skartační řád
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Záměr pronájmu pozemku

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM

v souladu se zákonem o obcích

OZNAMUJE

záměr pronájmu pozemku KN:

části parc. č. 2447/17 o výměře 298 m2 (sběrný dvůr)

v katastrálním území Mokrý Lom

provozovateli sběrného dvora.

 

 

Vyvěšeno: 24. srpna 2019
Svěšeno: 10. září 2019

Očkování psů

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18.6.2019 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2018
3. Účetní závěrka za r. 2018
4. Sběr komunálního odpadu
5. Chodníky v obci
6. Vítání léta 22.6.
7. Informace z výborů
8. Informace z obecního úřadu

Veřejná vyhláška – kormorán velký

Veřejná vyhláška – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (113 kB)

Opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (268 kB)

Vyvěšeno 10.-28.6.2019

Závěrečný účet obce za r. 2018

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2018.
Návrh vyvěšen 30.5.-18.6.2019.

Závěrečný účet obce za r. 2018 (4,37 MB) – zveřejněn dne 25.6.2019

Účetní závěrka obce za r. 2018 (6,7 MB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Zveřejněno 9.5.2019

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného

Obec Mokrý Lom jako vlastník a provozovatel vodovodu Mokrý Lom zveřejňuje porovnání výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2018.
Zveřejněno 1.5.-1.6.2019

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného 2018 (213 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2019 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 29.4.-1.6.2019

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2019 (80 kB)

Volby do Evrop. parlamentu

Termín konání voleb do Evropského parlamentu byl prezidentem republiky stanoven na 24.-25.5.2019.

Volby do EP 2019 – informace o volebních okrscích (37 kB)

Oznámení o datu a místě konání voleb do EP (57 kB)

Výsledek voleb v obci Mokrý Lom najdete na www.volby.cz.

Veřejná vyhláška MZe – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna lesního zákona (210 kB)

Změna a doplnění opatření obec. povahy (194 kB)

Zveřejněno 8.4.2019 – 31.12.2022

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 13.4.2019 od 12,35 do 12,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

Po dobu následujících 3 měsíců nebude možné do sběrného dvora nebezpečný odpad ukládat. Využijte proto tuto příležitost!!!

 

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (např. eternit).

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9. dubna 2019 od 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno EON
3. Systém sběru komunálního odpadu
4. Vodovody obce
5. Rybářský řád
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

Závěrečný účet SMO 2018

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2018 (341 kB)

Zveřejněno 1.4.2019

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2018

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2018.
Vyvěšeno 29.3. – 16.4.2019

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2018 (341 kB)

Rekonstrukce mostu Římov

Jízdní řád veřejné dopravy

Vzhledem k uzavírce mostu ev.č. 155-007 u Římova v termínu 18.3.-25.8.2019 budou změněny trasy spojů linek 320130 a 320200.

Autobusy budou primárně jezdit z Ločenic přes Velešín, ale vzhledem k zajištění minimální obslužnosti do práce, škol z obcí Mokrý Lom a Branišovice (tj. pouze ve všední dny) budou ranní a odpolední spoje jezdit přes Komařice – kde nahradí stávající spoje linky 320120. Změna trasy nebude mít vliv na obvyklou výši jízdného.

Souhrnný jízdní řád linek 320120, 320130, 320200 (33kB)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – Rekonstrukce mostu Římov (359 kB)

Vyvěšeno 28.2.-16.3.2019

 

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12. února 2019 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Sběrný dvůr – výběr dodavatelů
3. Vodovody obce
4. Vlajka pro Tibet
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Poplatky v r. 2019

Poplatky je možno uhradit 21. a 28. ledna 2018 (pondělí) na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 200 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Daň z nemovitých věcí v r. 2019

Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019.
Vyvěšeno 2.1.-1.4.2019.

Informace k dani z nemovitých věcí – 2019 (110 kB)

Rozpočet SMO 2019

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 11.12.2018 rozpočet na r. 2019 a výhled rozpočtu do r. 2022.

Rozpočet SMO Pomalší r. 2019 (321 kB)

Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší do r. 2022 (224 kB)

Rozpočet roku 2019

Rozpočet obce na r. 2019, schválená rozpočtová opatřenína r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4. prosince 2018 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno E.ON
3. SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2019, výhled rozpočtu do r. 2022
4. Funkční odměny od 1. 1. 2019
5. Komunální odpady – ceny za svoz, poplatky v r. 2019
6. Rozpočet obce na r. 2019
7. Nabídka vzdělávání zastupitelů
8. Informace z výborů
9. Informace z obecního úřadu
10. Různé

Rozpočet SMO na r. 2019

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rzpočtu SMO do r. 2022
Vyvěšeno 21.11.-10.12.2018

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2019 (313 kB)

Návrh střednědob. rozp. výhledu SMO Pomalší do r. 2022 (238 kB)

Návrh rozpočtu obce na r. 2019

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2019.
Vyvěšeno 16.11.-4.12.2018

Návrh rozpočtu obce na r. 2019 (134 kB)

Organizační struktura obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Mokrý Lom dne 29. října 2018 bylo zvoleno vedení obce pro další období.
Všechny funkce byly určeny jako neuvolněné.

Starosta: Martin Ehrlich
Místostarosta: Václav Mojžíš
Finanční výbor: Dušana Brehovská, předseda; Anna Vebrová, Martina Vlková
Kontrolní výbor: Pavel Vlk, předseda; Martin Cvrček, Jan Zeman
Kulturní a sociální výbor: Jaroslav Kursa
Technický výbor: Petr Dychtl
Výbor pro životní prostředí: Miroslav Brůžek

Komise pro správu vodovodu: Pavel Vlk
Komise pro správu obecních lesů: Jiří Borovka

Informace o svolání zastupitelstva obce

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom.
Zasedání se uskuteční v pondělí 29. října 2018 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Navržený program:

1. Zahájení
2. Slib členů zastupitelstva, předání osvědčení
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Volba starosty a místostarosty
6. Volba předsedů výborů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

V Mokrém Lomu dne 21.10.2018

Bezproudí Polžov

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 23.10.2018 od 12:30 do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Polžov.

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 13.10.2018 od 13,35 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (např. eternit).

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4.9.2018 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Hospodaření v obecních lesích
2. Rozpočtová opatření
3. Vodovody obce
4. Sběrný dvůr
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu
7. Různé

Volby do zastupitelstva obce

Informace o volebních okrscích (32 kB)

1. zasedání volební komise (38 kB)

Oznámení o době a místu konání voleb (46 kB)

Výsledky voleb jsou dostupně na webu volby.cz

 

Veřejná vyhláška – Radiolokátor ČB

Veřejná vyhláška – návrh ochranného pásma radiolokátoru Č. Budějovice (662 kB)

Vyvěšeno 2. srpna – 3. září 2018

Dražební vyhláška

Elektronická dražba 19.9.2018 č.1029 (170 kB)

Vyvěšeno 25.6.-20.9.2018

Bezproudí Mokrý Lom a Lahuť

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 20.6.2018 od 8:00 do 17:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místních částech Mokrý Lom a Lahuť.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12. 6. 2018 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2017
3. Účetní závěrka za r. 2017
4. Dětské odpoledne
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu
7. Různé

Závěrečný účet obce za r. 2017

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2017.
Návrh vyvěšen 25.5.-12.6.2018.
Schválený závěrečný účet vyvěšen od 13.6.2018.

Závěrečný účet obce za r. 2017 (565 kB)

Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2017 (3,06 MB)

Účetní závěrka obce za r. 2017 (5,84 MB)

 

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2017

SMO Pomalší zveřejňuje  Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za r. 2017 (1,17 MB).
Vyvěšeno 25.4. – 12.5.2018

 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2018 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 25.4.-1.6.2018

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2018 (66 kB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Vyvěšeno 23.4.2018

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 21.4.2018 od 12,35 do 12,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (např. eternit).

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.4. 2018 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Vodovody a kanalizace obce (údržba, nadlimitní odběry)
3.    Rybářský řád
4.    Chodníky v obci
5.    Informace z obecního úřadu
6.    Informace z výborů
7.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.2. 2018 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
2.    Střednědobý výhled rozpočtu
3.    Vodovody obce
4.    Změna zákona o odpadech
5.    Vlajka pro Tibet
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Volba prezidenta

Obec Mokrý Lom zveřejňuje následující informace k volbě prezidenta ČR, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. 2. kolo pak 26. a 27. ledna 2018:

ico_pdf Informace o počtu a sídle voleb. okrsků (38 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (46 kB)

Výsledky hlasování v naší obce najdete zde.

Poplatky v r. 2018

Poplatky je možno uhradit v lednu každé pondělí na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Svoz odpadu 2018

V r. 2018 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2018 (120 kB)

Daň z nemovitých věcí v r. 2018

Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018.
Vyvěšeno 2.1.-1.4.2018.

ico_pdf Informace k dani z nemovitých věcí -2018 (110 kB)

Vyhláška – poplatek za odpady

Obec Mokrý Lom vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce, platnou od 1.1.2018.
Vyvěšeno 13.12.2017 – 1.1.2018

ico_pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce (214 kB)

Rozpočet roku 2018

Rozpočet obce na r. 2018, schválená rozpočtová opatřenína r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2018

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 7.12.2017 rozpočet na r. 2018.
Vyvěšeno od 8.12.2017

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší na r. 2018 (341 kB)

ico_pdf Rozpočt. výhled SMO Pomalší do r. 2021 (1,13 MB)

ico_pdf SMO Pomalší rozp. změny (288 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12.12. 2017 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2018
3.    Věcné břemeno E.ON
4.    Funkční odměny od 1. 1. 2018
5.    Komunální odpady – smlouva s M. Pedersen, obecně závazná vyhláška
6.    Poplatky na r. 2018
7.    Rozpočet obce na r. 2018
8.    Informace z výborů
9.    Různé

Návrh rozpočtu obce na r. 2018

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2018.
Vyvěšeno 24.11.-12.12.2017

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2018 (652 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-21.
Vyvěšeno 20.1.-6.2.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-21 (57 kB)

Návrh rozpočtu SMO na r. 2018

SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMO na r. 2018-20.
Vyvěšeno 15.11.-5.12.2017

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO 2018 (192 kB)

ico_pdf Střednědobý rozp. výhled SMO Pomalší 2018-20 (176 kB)

Opatření obecné povahy – nařízení těžby dřeva

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, které nařizuje vlastníkům lesů zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018.
Vyvěšeno 9.-30.11.2017

ico_pdf Opatření obecné povahy – nařízení těžby (274 kB)

Bezproudí Mokrý Lom

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 24.11.2017 od 8:00 do 12:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místní části Mokrý Lom.

Ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

ico_pdf E.ON – upozornění na ořez dřevin (24 kB)
ico_pdf E.ON – zásady ořezu dřevin (88 kB)

Zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 5/2017 – Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na r. 2021 – 2030.
Vyvěšeno 16.10.-2.11.2017

ico_pdf Nařízení obce č. 5-2017 (192 kB)

Vodovod Mokrý Lom a Lahuť – havárie

Z DŮVODU HAVÁRIE NA VODOVODNÍM ŘADU

BUDE OMEZENA DODÁVKA VODY DO VODOVODU MOKRÝ LOM A LAHUŤ TAKTO:

V SOBOTU 7.10.2017 POTEČE VODA DO 12 HOD. A OD 18 DO 20 HOD.

V NEDĚLI 8.10.2017 POTEČE VODA OD 7 – 9 HOD. A OD 18 – 20 HOD.

V PONDĚLÍ 9.10.2017 POTEČE VODA NEJDŘÍVE OD 10 HOD.

Veřejná vyhláška – vydání územního plánu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

kterou se dle ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Mokrý Lom dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením ze dne 26. 09. 2017 vydalo formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN MOKRÝ LOM.

Dále je zveřejněn kompletní vydávaný Územní plán Mokrý Lom.
Zveřejněno: 27.9.2017

ico_pdf Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Mokrý Lom (199 kB)

Územní plán Mokrý Lom:
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – textová část (1,17 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – hlavní výkres (611 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – koordinační výkres (3,23 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres širších vztahů (1,70 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres záborů (622 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres základního členění (447 kB)

Bezproudí Polžov

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 12.10.2017 od 8:00 do 16:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Polžov.

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 7.10.2017 od 13,30 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

NOVĚ probíhá také SBĚR POUŽITÉHO A NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU.
Pracovníci svozové firmy od občanů převezmou textil zabalený do pytle či PE tašky. Jde např. o ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Nepatří sem např. koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Územní plán – důvodová zpráva
2.    Územní plán – vypořádání připomínek
3.    Územní plán – rozhodnutí o námitkách
4.    Územní plán – vydání plánu

Opatření obecné povahy – návrh

MZE vydává veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy, které upravuje těžbu ve smrkových a borových lesích.
Vyvěšeno 18.9.-5.10.2017

ico_pdf Návrh OOP – veřejná vyhláška MZE (222 kB)

Volby do Parlamentu

Obec Mokrý Lom zveřejňuje následující informace k volbám do Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnecj 20. a 21. října 2017:

Výsledky hlasování v naší obci naleznete zde.

ico_pdf Informace o volebních okrscích (35 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (54 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na čtvrtek 7.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Dětské hřiště  – výběr dodavatele

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Vodovody obce
3.    Žádost o příspěvek
4.    Dětské hřiště
5.    Informace z výborů
6.    Informace z obecního úřadu
7.    Různé

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemku KN:
parc. č. 2635/2 o výměře 1070 m2
v katastrálním území Mokrý Lom
stávajícím uživatelům pozemku.

Vyvěšeno: 19. srpna 2017
Svěšeno: 5. září 2017

Bezproudí – celá obec

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících termínech:

dne 18.7.2017 od 9:00 do 11:00 hod. v místní části Lahuť,
dne 18.7.2017 od 12:00 do 14:00 hod. v místní části Mokrý Lom,
dne 20.7.2017 od 9:00 do 11:00 hod. v místní části Polžov.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 6. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2016
3.    Účetní závěrka za r. 2016
4.    Smlouva o koupi pozemku p.č. 3405 (14 m2)
5.    Směna pozemků – lesní cesta směrem do Sv. Jána
6.    Žádost o příspěvek – Linka bezpečí
7.    Dětské hřiště
8.    Informace z výborů
9.    Informace z obecního úřadu
10.    Různé

Závěrečný účet obce za r. 2016

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2016.
Návrh vyvěšen 26.5.-13.6.2017.
Schválený účet vyvěšen od 14.6.2017.

ico_pdfZávěrečný účet obce za r. 2016 (314 kB)

ico_pdf Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2016 (3,90 MB)

ico_pdf Přílohy účetní závěrky za r. 2016 (5,47 MB)

Revize a čištění komínů

Revize a čištění komínů proběhne v naší obci v sobotu 27. května 2017 v ranních a dopoledních hodinách. Kominické služby poskytuje za výhodnou cenu firma Hlavatý.

Očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině (provádí MVDr. Mrázek) proběhne v sobotu 27.5. 2017 od 10:20 hod. v Mokrém Lomu a od 10:50 hod. v Lahuti.

Veřejné projednání návrhu ÚP

Obecní úřad Mokrý Lom zveřejňuje Veřejnou vyhlášku: Územní plán Mokrý Lom – opakované veřejné projednání o upravených částech návrhu. Toto veřejné projednání proběhne 26. června 2017 od 17 hod. v sále OÚ.

Dále je zveřejněn kompletní upravený návrh územního plánu.

Vyvěšeno: 19.5.2017
Svěšeno:  10.7.2017

ico_pdf Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu ÚP (202 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – textová část (982 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – hlavní výkres (624 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – základní členění (451 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – širší vztahy (1,7 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – koordinační výkres (3,3 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – zábory (627 kB)

Oznámení o zasedání ZJčK

Dne 11.5.2017 se koná zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje. Podrobnosti najdete na webových stránkách JčK.
Vyvěšeno: 3.5. -11.5.2017

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2017 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 25.4.-1.6.2017

ico_pdf Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2017 (66 kB)

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 29.4.2017 od 12,40 do 12,55 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

NOVĚ probíhá také SBĚR POUŽITÉHO A NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU.
Pracovníci svozové firmy od občanů převezmou textil zabalený do pytle či PE tašky. Jde např. o ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Nepatří sem např. koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 18. zasedání dne 4.4.2017 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017.

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017 (78 kB)

Úřední hodiny, knihovna

V pondělí 3.4.2017 z technických důvodů není úřední den.

V pondělí 3.4.2017 z technických důvodů není otevřena knihovna.

SMO zveřejnění smlouvy

ico_pdf Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2,04 MB)

Vyvěšeno 3.4.-24.4.2017

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4. 4. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Provozní řád vodovodu
3.    Rybářský řád
4.    Dětské hřiště
5.    Informace ze SMO
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Závěrečný účet SMO Pomalší

SMO Pomalší zveřejňuje závěrečný účet za r. 2016.
Vyvěšeno 22.3.-10.4.2017

ico_pdf Závěrečný účet SMO za r. 2016 (882 kB)

ico_pdf Zpráva o výsledku přezkumu (3,40 MB)

ico_pdf Výkaz FIN 2-12 SMO 2016 (3,08 MB)

ico_pdf Předvaha SMO 2016 (867 kB)

ico_pdf Rozvaha SMO 2016 (1,33 MB)

ico_pdf Výkaz zisku a ztráty SMO 2016 (787 kB)

Rozpočet roku 2017

Rozpočet obce na r. 2017, schválená rozpočtová opatřenína r. 2017, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 28. 2. 2017 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Smlouva o svozu a likvidaci kom. odpadu – M. Pedersen
2.    Smlouva o věcném břemenu – e.on
3.    Informace z výborů
4.    Různé

Dražební vyhláška

ico_pdf Dražební vyhláška 019 EX 00736 (172 kB)

Vyvěšeno 20.2.-5.4.2017

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 7. 2. 2017 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtové opatření
2.    Územní plán – stav prací
3.    Úprava okolí KD
4.    Informace z výborů
5.    Informace z obecního úřadu
6.    Různé

Svoz odpadu 2017

V r. 2017 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2017 (82 kB)

Poplatky v r. 2017

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 13.12.2016 byla pro rok 2017 stanovena výše poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné (splatné nejpozději do konce kalendářního roku)
•    dospělí občané (k 1.1.2017), přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Daň z nemovitostí v r. 2017

Finanční úřad pro Jihočeský kraj sděluje informace k placení daně z nemovitostí v r. 2017.
Vyvěšeno 2.1.2017 – 1.4.2017

ico_pdf Informace k dani z nemovitých věcí – 2017 (314 kB)

ico_word Zaslání údajů proplacení e-mailem – informace (25 kB)

Zaslání údajů proplacení e-mailem – žádost (104 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 12. 2016 od cca 18:00 hod. (po ukončení veřejného projednání ÚP) na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Poplatky na r. 2016
3.    Změna nařízení vlády 37/2003
4.    Rozpočet obce na r. 2016
5.    Územní plán
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Návrh rozpočtu obce na r. 2017

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2017.
Vyvěšeno 24.11.-13.12.2016

ico_pdf Návrh rozpočtu na r. 2017 (126 kB)

Návrh rozpočtu SMO na r. 2017

SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2017.
Vyvěšeno 22.11.-8.12.2016

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO na r. 2017 (340 kB)

Veřejné projednání návrhu ÚP

Obecní úřad Mokrý Lom zveřejňuje Veřejnou vyhlášku: Územní plán Mokrý Lom – veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu. Toto veřejné projednání proběhne 13. prosince 2016 od 16 hod. v sále OÚ.

Dále je zveřejněn kompletní upravený a posouzený návrh územního plánu.

Vyvěšeno: 2.11.2016
Svěšeno:  21.12.2016

ico_pdf Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu ÚP (206 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – textová část (986 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – hlavní výkres (609 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – koordinační výkres (3,27 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres širších vztahů (1,79 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres základního členění (435 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres záborů (612 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 25.10.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Územní plán
3.    Program obnovy venkova
4.    Odpadové hospodářství
5.    Příspěvky SMO
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 15.10.2016 od 13,35 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

NOVĚ probíhá také SBĚR POUŽITÉHO A NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU.
Pracovníci svozové firmy od občanů převezmou textil zabalený do pytle či PE tašky. Jde např. o ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Nepatří sem např. koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.9.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Územní plán
3.    Věcná břemena E.ON
4.    Odpadové hospodářství
5.    Podpora benefiční akce „Běh pro úsměv“
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu

Obecní úřad zveřejňuje informace, které souvisejí s konáním voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 7. a 8. 10. 2016.

ico_pdf Informace o volebních okrscích (33 kB)

ico_pdf Oznámení o konání 1. zasedání okrsk. volební komise (36 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (56 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb – 2. kolo (53 kB)

Výsledky voleb v naší obci najdete pro kraj zde a pro Senát zde.

Oprava silnice Ločenice-Mokrý Lom

V termínu 16.-30.8.2016 bude probíhat oprava komunikace III/15526 v úseku Mokrý Lom (kravín) – Ločenice. V termínu 16.-.19.8. bude pobíhat frézování za provozu, od 20. do 30.8. bude komunikace uzavřena. Příjezd pro dopravní obsluhu bude umožněn směrem od Branišovic.

Od 20. do 30.8. bude odkloněna autobusová doprava po trase Ločenice – Velešín – Římov. Na trase Mokrý Lom –  Římov bude v pracovní dny zajištěna doprava podle přiloženého náhradního jízdního řádu. O víkendech nebude náhradní doprava vedena. Při pokládce živičného povrchu v obci Mokrý Lom bude přesunuta zastávka Mokrý Lom na vhodné místo před uzavírku.

V pátek 26.8.2016 bude zastávka Mokrý Lom z důvodu probíhajících prací na povrchu komunikace přesunuta na jižní okraj obce (směr Branišovice).

ico_pdf Náhradní jízdní řád (88 kB)

ico_pdf Opatření obecné povahy – úprava provozu během opravy silnice III/15526 (447 kB)
Vyvěšeno 8.-30.8.2016

SMO zveřejnění smlouvy

ico_pdf Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2.12 MB)

Vyvěšeno 13.-30.6.2016

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 14.6.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich

starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Rozpočtová opatření

2. Územní plán

3. Oprava budovy OÚ

4. Oprava místních komunikací

5. Termíny a akce na 2. pololetí 2016

6. Informace z výborů

7. Informace z obecního úřadu

OOP Program zlepšování kvality ovzduší

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Mokrý Lom nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

V Mokrém Lomu dne 30.5.2016

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Vyvěšeno: 30.5.-20.6.2016

ico_pdf OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 (449 kB)

ico_pdf OOP CZ03 Příloha č. 1 – OOP (6,24 MB)

Návrh územního plánu Mokrý Lom

Obec Mokrý Lom oznamuje veřejnou vyhlášku – veřejné vystavení návrhu územního plánu Mokrý Lom.
Zároveň je vystaven návrh ÚP Mokrý Lom.
Vyvěšeno 18.5.-10.7.2016.

ico_pdf

Veřejná vyhláška – vystavení návrhu územního plánu Mokrý Lom (268 kB)

Návrh územního plánu

ico_pdf

Hlavní výkres (598 kB)

ico_pdf

Koordinační výkres (3,24 MB)

ico_pdf

Základní členění (430 kB)

ico_pdf

Širší vztahy (1,63 MB)

ico_pdf

Výkres záborů (548 kB)

ico_pdf

Textová část (1,15 MB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2016 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 25.4.-1.6.2016

ico_pdf Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2016 (66 kB)

Zpráva o uplatňování ZÚR

Veřejná vyhláška – návrh Zprávyo uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3.
Vyvěšeno 22.4.-22.5.2016.

ico_pdf Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (186 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 12. zasedání dne 5.4.2016 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2016.

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2016 (78 kB)

Zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města ČB o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov č. 1/2016
Vyvěšeno 11.-27.4.2016

ico_pdf Nařízení města č. 1/2016 (80 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.4.2016 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2015 (viz www)
3.    Účetní závěrka obce za r. 2015 (viz www)
4.    Oprava budovy OÚ
5.    Územní plán
6.    Rybářský řád
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu

Závěrečný účet obce za r. 2015

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2015.
Vyvěšeno 18.3.-5.4.2016, dále od 23.3.2017 do 14.6.2017.

ico_pdf Závěrečný účet obce za r. 2015 (60 kB)

ico_pdf Přílohy k záv. účtu obce za r. 2015 (3,83 MB)

ico_pdf Příloha účetní závěrky obce za r. 2015 (4,69 MB)

Bezproudí – celá obec

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 16.2.2016 od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v místních částech Mokrý Lom a Lahuť.

Národní plán povodí Labe

ico_pdf Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (126 kB)

ico_pdfOpatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (186 kB)

Vyvěšeno 13.-.30.1.2016

Informace k dani z nemovitých věcí

ico_pdf Informace k dani z nemovitých věcí v r.2016 (102 kB)

Svoz odpadu 2016

V roce 2016 bude pro svoz komunálního odpadu svozovým dnem ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán na r. 2016 (865 kB)

Oprava budovy OÚ

V průběhu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Mokrý Lom v lednu r. 2016 není z technických důvodů možné zabezpečit úřední hodiny.

Využijte v nutných případech možnost e-podání (viz Kontakt v menu).

Poplatky v r. 2016

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 15.12.2015 byla pro rok 2016 stanovena výše poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15.12.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Poplatky na r. 2016
3.    Rozpočet obce na r. 2016
4.    Oprava budovy OÚ
5.    Věcná břemena
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Návrh rozpočtu na r. 2016

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2016.
Vyvěšeno 30.11.-15.12.2015

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2016 (126 kB)

Návrh rozpočtu SMO na r. 2016

SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2016.
Vyvěšeno 10.-27.11.2015

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2016 (334 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.11.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Směrnice pro oběh účetních dokladů
3.    Oprava budovy OÚ
4.    Zásahová jednotka SDH obce
5.    Informace z výborů
6.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 20.10.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Územní plán obce
3.    Oprava KD
4.    Informace z výborů
5.    Informace z obecního úřadu
6.    Různé

Výzva a zadávací dokumentace

ico_pdf Výzva a ZD – Snížení energetické náročnosti OÚ M. Lom (1,30 MB)

Vyvěšeno 13.10.-29.10.2015

Výzva a zadávací dokumentace

ico_pdf Výzva a ZD – Snížení energet. náročnosti KD Mokrý Lom (1,27 MB)

Vyvěšeno 21.9.-6.10.2015

ico_pdf Zrušení zadávacího řízení 12.10.2015 (185 kB)

Územní plán – návrh zadání

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom na svém 7. zasedání dne 1.9.2015 rozhodlo o pořízení nového územního plánu Mokrý Lom (dále ÚP). Níže jsou zveřejněny související dokumenty.

ico_pdf Veřejná vyhláška – návrh zadání ÚP Mokrý Lom (160 kB)

ico_pdf Návrh zadání ÚP Mokrý Lom (412 kB)

Vyvěšeno 10.9.-11.10.2015

Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 17.10.2015 od 13,35 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 1.9.2015 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Rozpočtová opatření

2. Vodovody obce (stav, údržba)

3. Oprava KD

4. Územní plán obce

5. Informace z výborů

6. Informace z obecního úřadu

7. Různé

Nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihočeského kraje vydal dne 24.7.2015 Rozhodnutí 1/2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru bylo ukončeno rozhodnutím hejtmana JčK č. 2/2015 dne 17.8.2015.

ico_pdf Věstník – Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (222 kB)

ico_pdf Rozhodnutí o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (596 kB)

Návrh OOP PZKO CZ03

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03, který se doručuje veřejnou vyhláškou. Vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR.
Vyvěšeno 27.7.-31.8.2015

ico_pdf Vyhláška OOP PZKO CZ03 (285 kB)

ico_pdf Návrh OOP PZKO CZ03 (549 kB)

ico_pdf PZKO CZ03 2015 (7,50 MB)

Veřejná vyhláška – cesty Polžov

ico_pdf Veřejná vyhláška – zahájení stavebního řízení Polžov, polní cesty (228 kB)

Vyvěšeno 8.4.-25.4.2015

ico_pdf Veřejná vyhláška – stavební povolení Polžov, polní cesty (197 kB)

Vyvěšeno 15.6.-6.7.2015

OOP – lov bobra evropského

Opatření obecné povahy 1-2015: výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského.
Vyvěšeno 9.-26.6.2015

ico_pdf OOP 1-2015 lov bobra – vyhlášení (208 kB)

ico_pdf OOP 1-2015 lov bobra – plný text (445 kB)

ico_pdf OOP 1-2015 lov bobra – katastry (3,11 MB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 4. zasedání dne 10.3.2015 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2015.

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu 2015 (327 kB)

Nařízení SVS – zrušení ochr. pásma

Zrušovací nařízení pro ochranné pásmo MVP Budějovicko.
Vyvěšeno 25.5.-14.6.2015

ico_pdf Zrušení ochranného pásma moru včelího plodu z r. 2014 (459 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26.5.2015 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2014, přezkum hospodaření
3.    Účetní závěrka obce za r. 2014
4.    Pronájem pozemku
5.    Územní plán obce
6.    Místní komunikace
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu
9.    Různé

Konec uzavírky ul. Plavská

Na základě informace od ČSAD  a investora opravy ul. Plavská (MM ČB) bude dne 29.5.2015 ukončena uzavírka sil.III/15546 v Novém Roudném.
Od 30.5.2015 se vrátí linky 320120 a 320130 na svou původní trasu a původní časové polohy z AN České Budějovice; tj. autobusy nebudou již zajíždět do zastávky Grünwaldova v ČB, ale již standardně budou obsluhovat zastávku Geodezie.

Účetní závěrka za r. 2014

Obec Mokrý Lom zveřejňuje přílohy k účetní závěrce za r. 2014. Další podklady pro schvalování účetní závěrky (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva…) jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Vyvěšeno 8.-26.5.2015.

ico_pdf Přílohy k účetní závěrce za r. 2015 (4,06MB)

Závěrečný účet obce za r. 2014

Závěrečný účet obce za r. 2014.
Vyvěšeno 8.-26.5.2015

ico_pdf Závěrečný účet obce za r. 2014 (64 kB)

ico_pdf Přílohy k závěrečnému účtu obce za r. 2014 (3,13 MB)

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
části parc. č. 2447/17 o výměře cca. 1100 m2.
Vyvěšeno: 5. května 2015
Svěšeno: 25. května 2015

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2015 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 27.4.-1.6.2015

ico_pdf Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2015 (67 kB)

Národní plán povodí Labe

ico_pdf Opatření obecné povahy – návrh NPP Labe (196 kB)

Vyvěšeno 8.4.-22.6.2015

Závěrečný účet SMO Pomalší za r.2014

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2014.
Vyvěšeno 27.3.-13.4.2015.

ico_pdf Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2014 (896 kB)

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.3.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Provozní řád vodovodu
2.    Rybářský řád
3.    Nabídka GoSMS
4.    Opravy KD
5.    Územní plán obce
6.    Místní komunikace
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu
9.    Různé

OOP – lov bobra

Opatření obecné povahy – udělení výjimky k lovu bobra evropského.
Vyvěšeno 13.2.-3.3.2015

ico_pdf OOP – lov bobra evropského, návrh (475 kB)

Poplatky v r. 2015

VÝŠE POPLATKŮ V R. 2015

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 9.12.2014 byla pro rok 2015 stanovena výše poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Vyhláška o stanovení systému sběru odpadu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mokrý Lom, schválená zastupitelstvem obce dne 13.1.2015.
Vyvěšeno 14.-31.1.2015.

ico_pdf Obecně závazná vyhláška 1-2015 o stanovení systému sběru odpadu (330kB)

Informace k dani z nemovitých věcí

ico_pdf Informace k dani z nemovitých věcí na r. 2015 (66 kB)

Vyvěšeno 12.1. -31.1.2015

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13.1.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Rozpočtová opatření na r. 2014
2.    Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3.    Pronájem pozemků
4.    Územní plán obce
5.    Vodovody a kanalizace obce
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Národní plán povodí Labe

ico_pdf Oznámení koncepce NPP Labe (234 kB)
Vyvěšeno 6.-26.1.2015

Záměr pronájmu pozemků

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
parc. č. 2634/8 o výměře 83 m2
části parc. č. 2634/3 o výměře cca. 45 m2
v katastrálním území Mokrý Lom stávajícím uživatelům či nájemcům těchto pozemků.

Vyvěšeno: 15. prosince 2014
Svěšeno: 31. prosince 2014

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9.12.2014 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Volba do orgánů obce
2.    Rozpočtová opatření na r. 2014
3.    Poplatky na r. 2015
4.    Rozpočet na r. 2015
5.    Rozpočet SMO Pomalší na r. 2015
6.    Věcná břemena
7.    Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
8.    Vyhláška o separaci odpadu
9.    Pasport místních komunikací
10.    Vodovody a kanalizace obce
11.    Informace z výborů
12.    Informace z obecního úřadu
13.    Různé

Návrh rozpočtu na r. 2015

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2015.
Vyvěšeno 23.11.-9.12.2014

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2015 (126 kB)

Návrh rozpočtu SMO na r. 2015

SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2015.
Vyvěšeno 21.11.-9.12.2014

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2015 (44 kB)

Ustavující zasedání zastupitelstva

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom, které se konalo dne 4. listopadu 2014 od 19 hod., do jednotlivých funkcí obce zvolilo tyto kandidáty:

Starosta obce:  Martin Ehrlich
Mistosarosta obce: Václav Mojžíš

Předseda kontrolního výboru: Jan Zeman
Předseda finančního výboru:  Jaroslav Kursa

Předseda kulturního výboru: Dušana Brehovská
Předseda technického výboru: Petr Dychtl

Předseda vodovodní komise: Pavel Vlk
Členové finančního výboru: Miluše Vaclíková, Anna Vebrová

Doplňující volby budou konány na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Informace o svolání zastupitelstva obce

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom.
Zasedání se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 od 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Navržený program:

1.    Zahájení
2.    Slib členů zastupitelstva, předání osvědčení
3.    Jmenování ověřovatelů zápisu
4.    Jednací řád
5.    Schválení programu jednání
6.    Volba starosty a místostarosty
7.    Volba předsedů kontrolního a finančního výboru a dalších výborů
8.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
9.    Diskuze, závěr

V Mokrém Lomu dne 27.10.2014

Bezproudí Mokrý Lom

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 14.10.2014 od 12:00 do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v obci Mokrý Lom.

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9.9.2014 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Navržený program jednání:

1.    Zahájení
2.    Rozpočtová opatření
3.    Pronájem pozemků
4.    Pasport místních komunikací
5.    Vodovody a kanalizace obce
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Záměr pronájmu pozemků

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
parc. č. 3404 o výměře 240 m2
části parc. č. 2631/20 o výměře cca. 215 m2
parc. č. 2647/6 o výměře 1268 m2
parc. č. 2612/2 o výměře 138 m2
parc. č. 2612/8 o výměře 3 m2
v katastrálním území Mokrý Lom stávajícím uživatelům či nájemcům těchto pozemků.

Vyvěšeno: 24. srpna 2014
Svěšeno: 9. září 2014

Jízdní řád při uzavírce ul. Plavská

Od 23.6.2014 na dobu 5 měsíců bude uzavřena ulice Plavská mezi Č. Budějovicemi a Novým Roudným. V přílohách jsou související informace od ČSAD Jihotrans.

ico_pdf Oznámení o objížďce (66 kB)

ico_pdf Výtah z jízdního řádu (15 kB)

Volby do zastupitelstva obce

Obecní úřad zveřejňuje dokumenty související s volbami do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.

ico_pdf Zveřejnění počtu zastupitelů (36 kB)

ico_pdf Stanovení počtu členů volební komise (32 kB)

ico_pdf Informace o počtu volebních okrsků (32 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (42kB)

Výsledek voleb do zastupitelstva obce můžete nalézt na webu ČSÚ.

Zpracování lesních hospodářských osnov

Magistrát města Č. Budějovice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha (pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán) pro období od 1.1.2016 do 31.12.2025.
Vyvěšeno 10.-27.6.2014.

ico_pdf Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování LHO (1,98 MB)

ico_pdf Pozvánka na setkání vlastníků lesů 16. června 2014 (237 kB)

Veřejná vyhláška – 1. aktualizace ZÚR

Veřejná vyhláška – zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 9.6.-8.7.2014.

Veřejná vyhláška – zahájení 1. aktualizace ZÚR JčK (1,6 MB)

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2013

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2013 (včetně příloh).
Vyvěšeno 4.6.-21.6.2014.

ico_pdf Závěrečný účet SMO za r. 2013 (8,41 MB)

Účetní závěrka za r. 2013

Obec Mokrý Lom zveřejňuje účetní závěrku za r. 2013. Další podklady pro schvalování účetní závěrky (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva…) jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Vyvěšeno 1.6.-17.6.2014.

ico_pdf Účetní závěrka za r. 2013 (1,44 MB)

Nařízení SVS – ochranné pásmo

Nařízení Státní veterinární správy – ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.
Vyvěšeno 19.5.-8.6.2014

ico_pdf Nařízení ochranného pásma – mor včelího plodu (526 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek 2014

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 23. zasedání dne 29.4.2014 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2014.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2014 (79 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2014 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 30.4.-31.5.2014

ico_pdf Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2014 (64 kB)

ico_pdf Daň z nemovitostí – informace k hromadnému předpisnému seznamu 2014 (180 kB)

ico_pdf Daň z nemovitostí – informace ke složenkám 2014 (183 kB)

Dražební vyhláška

Zveřejnení dražební vyhlášky.
Vyvěšeno 14.4.-21.5.2014

ico_pdf Dražební vyhláška EX_736_05-224 (136 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2013

Závěrečný účet obce za r. 2013.
Vyvěšeno 11.-29.4.2014

ico_pdf Závěrečný účet 2013 (64 kB)

ico_pdf Přílohy k záv. účtu 2013 (2,26 MB)

Energetická koncepce a poradenství

Nová územní energetická koncepce (ÚEK) Obce Mokrý Lom bude ve čtvrtek 10. dubna 2014 v 18 hod. prezentována v Kulturním domě Mokrý Lom.
Dále Vám odborní poradci ECČB (Energy Centre České Budějovice) zprostředkují informace o povinném zavedení průkazů energetické náročnosti budov (PENB), seznámíte se s energeticky úspornými variantami vytápění domů, bytů a podnikatelských objektů, se způsoby rekonstrukce budov a možnostmi získání dotací. Poradci ECČB budou v průběhu akce připraveni zodpovídat i Vaše individuální dotazy.
Akce se koná v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM finančně podpořeného z prostředků EU, je bezplatná, občerstvení zajištěno.

ico_pdf Schůzka k představení ÚEK – plakát (279 kB)

Volby do EP

Obecní úřad zveřejňuje dokumenty související s volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014.

Výsledek volby v Obci Mokrý Lom najdete zde.

ico_pdf Informace o volebních okrscích (133 kB)

ico_pdf Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise (34 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místu konání voleb (54 kB)

Sběr nebezpečných odpadů a textilu

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 29.3.2014 od 12,40 do 12,55 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

NOVĚ probíhá také SBĚR POUŽITÉHO A NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU.
Pracovníci svozové firmy od občanů převezmou textil zabalený do pytle či PE tašky. Jde např. o ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Nepatří sem např. koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Program rozvoje JčK – SEA

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“.
Vyvěšeno 27.1.-14.2.2014

ico_pdf Průvodní dopis k PRK JčK (135 kB)
ico_pdf Stanovisko MŽP: návrh koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“ (202 kB)

Poplatky v r. 2014

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2014

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 17.12.2013 byla pro rok 2014 stanovena výše místních poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč
•    v plné výši se k vodnému a stočnému fakturují případné náklady, které obec jako provozovatel měla v předchozím roce s dodávkou vody pro konkrétního odběratele (zejména opravy domovních přípojek v havarijním stavu, které byly provedeny na náklady provozovatele)

Informace k dani z nemovitostí v r. 2014

Finanční úřad v Č. Budějovicích: Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014.
Vyvěšeno 10.-31.1.2014.

ico_pdf Informace k dani z nemovitostí v r. 2014 (42 kB)

9. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 9. výzvy programu LEADER na r. 2014.
Vyvěšeno 10.1.-31.1.2014.

ico_pdf LEADER 9. výzva (745 kB)

Kormorán velký – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 6.1.-26.1.2014

ico_pdf Kormorán velký – veřejná vyhláška (104 kB)
ico_pdf Kormorán velký – opatření obecné povahy (2,45 MB)

Návrh rozpočtu na r. 2014

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2014.
Vyvěšeno 30.11.-17.12.2013

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2014 (131 kB)

Návrh rozpočtu SMO na r. 2014

SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2014.
Vyvěšeno 5.-24.11.2013

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2014 (45 kB)

Veřejná vyhláška – aktualizace ZÚR 2013

Krajský úřad Jihočeského kraje oznamuje, že byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 4.11.-20.12.2013

ico_pdf Veřejná vyhláška – návrh 1. aktualizace ZÚR JčK (2,17 MB)

Volby do PSP ČR

Obecní úřad zveřejňuje dokumenty související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 25. a 26. října 2013.

Výsledky volby v obci Mokrý Lom najdete zde (otevře se v novém okně).

ico_pdf Informace o volebních okrscích (35 kB)

ico_pdf Oznámení o prvním zasedání volební komise (35 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (56 kB)

Veřejná vyhláška – kormorán velký

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 19.9.-6.10.2013

ico_pdf Kormorán velký – veřejná vyhláška 2013 (109 kB)

Letecké cvičení 2013

Jihočeský kraj upozorňuje na letecké cvičení Armády ČR a NATO – více zde.

Zrušovací nařízení SVS

Zrušovací nařízení SVS pro OP MVP.

ico_pdf Zrušení nařízení SVS – varroáza 2013 (1,7 MB)

EON – ořez dřevin

Upozornění na ořez nebo odstranění dřevin v pásmu vedení NN a VN.
Vyvěšeno 1.9.-31.12.2013.

ico_pdf Upozornění E-on na ořez dřevin (88 kB)

Stav nebezpečí

Hejtman Jihočeského kraje vyhlašuje z důvodu povodní stav nebezpečí od 2.6. do 2.7.2013.

ico_pdf Vyhlášení stavu nebezpečí (492 kB)

Záměr prodeje a pronájmu pozemků

Záměr prodeje pozemku p.č. st. 226 v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje
záměr prodeje pozemku  parc. č. st. 226  o výměře 6 m2 v katastrálním území Mokrý Lom.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2585/3 v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje
záměr pronájmu části pozemku  parc. č. 2585/3 o výměře cca. 240 m2 v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 2. – 18. června 2013

Závěrečný účet obce za r. 2012

Závěrečný účet obce za r. 2012.
Vyvěšeno: 2.-18.6.2013

ico_pdf Závěrečný účet 2012 (7,41 MB)

Soutěž o úsporné žárovky

Naše obec byla vylosována a má možnost zdarma získat vypracování územní energetické koncepce. V rámci sběru podkladů pro její zpracování bude v průběhu května rozesílán do všech domácností dotazník.

Vážení občané, pomozte naší obci a vyplňte třeba jen z části dotazník pro vypracování územní energetické koncepce naší obce Mokrý Lom, který jste obdrželi poštou a vhoďte do poštovní schránky v přiložené odpovědní obálce.

Můžete vyhrát úsporné žárovky pro celou domácnost v hodnotě 3.000 Kč a další hodnotné ceny.

Slavnostní losování a předání cen proběhne v úterý 11.června 2013 v 18 hod. v sále „Spolkového kulturního domu“, Česká ulice číslo 74  v Nových Hradech. Občerstvení zajištěno.

ico_pdf Soutěž – dotazník ÚEK (163 kB)

ico_pdf Informace o losování výherců soutěže (450 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek 2013

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 17. zasedání dne 23.4.2013 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2013.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2013 (78 kB)

Rybářský řád na r. 2013

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 17. zasedání dne 23.4.2013 Rybářský řád na rok 2013 – pravidla pro rybaření v obecních rybnících.

ico_pdf Rybářský řád na r. 2013 (30 kB)

Bezproudí Lahuť

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 3.5.2013 od 8:00 do 9:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Lahuť.

SMO Pomalší – závěrečný účet 2012

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2012 (včetně zprávy o přezkumu, rozvahy a výkazu FIN2-12).
Vyvěšeno 24.4.-13.5.2013.

ico_pdf Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2012 (700 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2013 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 24.4.-31.5.2013

ico_pdf Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2013 (65 kB)
ico_pdf Daň z nemovitostí – informace k hromadnému předpisnému seznamu 2013 (695 kB)
ico_pdf Daň z nemovitostí – informace ke složenkám 2013 (702 kB)

Bezproudí Polžov

E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 26.4.2013 od 12:30 do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Polžov.

8. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 8. výzvy programu LEADER na r. 2013.
Vyvěšeno 4.4.-3.5.2013.

ico_pdf Leader 8. výzva (754 kB)

Volba prezidenta ČR

Dokumenty související s volbou prezidenta ČR, která se bude konat 11. a 12.1., resp. 25. a 26.1.2013.

Výsledky volby v obci Mokrý Lom najdete zde (otevře se v novém okně).

ico_pdf Informace o volebních okrscích (35 kB)

ico_pdf Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise (35 kB)

ico_pdf Oznámení o místě a době konání volby prezidenta ČR (44 kB)

Poplatky v r. 2013

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2013

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 27.12.2012 byla pro rok 2013 stanovena výše místních poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč
•    v plné výši se k vodnému a stočnému fakturují případné náklady, které obec jako provozovatel měla v předchozím roce s dodávkou vody pro konkrétního odběratele (zejména opravy domovních přípojek v havarijním stavu, které byly provedeny na náklady provozovatele)

Informace k dani z nemovitostí v r. 2013

Finanční úřad v Č. budějovicích: Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013.
Vyvěšeno 7.-31.1.2013.

ico_pdf Informace k dani z nemovitostí – 2013 (43 kB)

Zveřejnění dražební vyhlášky

Zveřejnění dražební vyhlášky:

ico_pdf Dražební vyhláška Ex 736/05-153 (89 kB)
ico_pdf Stanovení nového termínu dražebního jednání (98 kB)

Vyvěšeno 12.12.2012 – 20.3.2013.

Návrh rozpočtu na r. 2013

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2013.
Vyvěšeno 10.12.-27.12.2012.

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2013 (125 kB)

Rozpočet SMO Pomalší 2013

SMO Pomalší předkládá návrh rozpočtu na r. 2013.
Vyvěšeno 28.11.-17.12.2012.

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO 2013 (46 kB)

Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků p.č. 2631/8 a 2361/18 v k.ú. Mokrý Lom

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM
v souladu se zákonem o obcích
OZNAMUJE
záměr prodeje pozemku  parc. č. 2631/18 a části pozemku  parc. č. 2631/8 (celkem o výměře cca. 1700 m2) v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 15. října – 1. listopadu 2012

Volby do Zastupitelstva Jč. kraje

Obecní úřad zveřejňuje dokumenty související s volbami do Zastupitelstva Jihočeského kraje ve dnech 12. a 13. října 2012.

ico_pdf Oznámení o času a místě konání voleb (54 kB)

Nařízení SVS – ochranné pásmo

Nařízení Státní veterinární správy – ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.
Vyvěšeno 27.8.-27.9.2012.

ico_pdf Nařízení ochranného pásma – mor včelího plodu (98 kB)

7. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 7. výzvy programu LEADER na r. 2012.
Vyvěšeno 20.8.-12.9.2012.

ico_pdf LEADER 7. výzva (573 kB)

JPÚ Polžov – 1. rozhodnutí

Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Lom, část Polžov.
Vyvěšeno: 11.-28.7.2012

ico_pdf JPÚ Polžov – 1. rozhodnutí (275 kB)

Program rozvoje JčK 2014-2020

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d.
Vyvěšeno 4.6.-21.6.2012.

ico_pdf Program rozvoje JčK -závěr zjišťovacího řízení – průvodní dopis (52 kB)

Veřejnoprávní smlouva Č. Budějovice

Veřejnoprávní smlouva se Statutárním městem Č. Budějovice o přenesení působnosti v oblasti přestupkové agendy.
Vyvěšeno 15.5.-31.5.2012.

ico_pdf Veřejnoprávní smlouva – přestupky (144 kB)

SMO Pomalší – záverečný účet 2011

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2011.
Vyvěšeno 14.5.-31.5.2012.

ico_pdf Závrečný účet SMO Pomalší 2011 (100 kB)

JPÚ Polžov – zápis ze závěrečného jednání

Zápis ze záverečného jednání JPÚ Mokrý Lom, část Polžov, konaného dne 18.4.2012 od 16.00 hodin v sále obecního úřadu Mokrý Lom.
Vyvěšeno 26.4.-14.5.2012.

ico_pdf JPÚ Polžov – zápis ze záv. jednání (244 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek 2012

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 11. zasedání dne 17.4.2012 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2012.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2012 (76 kB)

Rybářský řád na r. 2012

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 11. zasedání dne 17.4.2012 Rybářský řád na rok 2012 – pravidla pro rybaření v obecních rybnících.

ico_pdf Rybářský řád na r. 2012 (29 kB)

6. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 6. výzvy programu LEADER na r. 2012.
Vyvěšeno 16.4.-16.5.2012.

ico_pdf LEADER 6. výzva (162 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2012 (vydal Finanční úřad v Č. Budějovicích).
Vyvěšeno 16.4.-16.5.2012

ico_pdf Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na r. 2012 (22kB)
ico_pdf Daň z nemovitostí – informace k hromadnému předpisnému seznamu (134 kB)
ico_pdf Daň z nemovitostí – informace k složenkám (223 kB)

Vydání Územního plánu Mokrý Lom

Veřejná vyhláška – oznámení opatření obecné povahy: vydání Územního plánu Mokrý Lom.
Vyvěšeno 2.4.-20.4.2012.

ico_pdf Veřejná vyhláška – vydání ÚP (183 kB)

ico_pdf Textová část ÚP (325 kB)

ico_pdf Hlavní výkres ÚP (864 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2011

Závěrečný účet obce za r. 2011.
Vyvěšeno: 30.3.-17.4.2012.

ico_pdf Závěrečný účet 2011 (6,44 MB)

Oznámení uložení písemnosti

Vyvěšeno 19.-31.3.2012

ico_pdf Oznámení o uložení písemnosti – Kintzl (65 kB)

JPÚ Polžov – vystavení návrhu

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Mokrý Lom, část Polžov – oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav a o uspořádání závěrečného jednání.

Vyvěšeno 6.2.-15.3.2012.

ico_pdf JPÚ Polžov – oznámení o vystavení návrhu (229 kB)

Informace k dani z nemovitostí v r. 2012

Informace Finančního úřadu v Č. Budějovicích k sazbám a platbě daně z nemovitostí v r. 2012.
Vyvěšeno 16.1.2012 – 15.2.2012.

ico_pdf Informace k dani z nemovitostí 2012 (58 kB)

Poplatky v r. 2012

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2012

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 27.12.2011 byla pro rok 2011 stanovena výše místních poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 1 900 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 700 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 200 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 800 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 80 Kč za 1 popelnici
•    PE pytel 120 l – 90 Kč

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč
•    v plné výši se k vodnému a stočnému fakturují případné náklady, které obec jako provozovatel měla v předchozím roce s dodávkou vody pro konkrétního odběratele (zejména opravy domovních přípojek v havarijním stavu, které byly provedeny na náklady provozovatele)

Návrh rozpočtu na r. 2012

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2012.
Vyvěšeno 12.12.-28.12.2011.

ico_pdf Návrh rozpočtu obce na r. 2012 (120 kB)

Rozpočet SMO Pomalší 2012

SMO Pomalší předkládá návrh rozpočtu na r. 2012.
Vyvěšeno 25.10.-11.11.2011

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2012 (48 kB)

Veřejná vyhláška – vydání ZÚR JčK

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 22.9.-10.10.2011.

ico_pdf Vydání zásad územního rozvoje JčK (1,98 MB)

Požární řád obce

Veřejná vyhláška 1/2011 – Požární řád obce Mokrý Lom.

ico_pdf Požární řád obce Mokrý Lom 1/2011 (48 kB)

5. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 5. výzvy LEADER na r. 2011, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 15.8. – 9.9.2011.

ico_pdf Leader 5. výzva (178 kB)

Nařízení obce Č.Bud. č. 1/2011

Zveřejněno na žádost Magistrátu města Č. Budějovice.
Vyvěšeno 9.-25.6.2011

ico_pdf České Budějovice – Nařízení obce č. 1/2011 (78 kB)

Školáci, pozor! (oznámení policie)

Upozornění Policie ČR na pohyb podezřelých osob, obtěžujících nezletilé děti.

ico_pdf Školáci, pozor! :: Oznámení Policie ČR (38 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2010

Závěrečný účet obce Mokrý Lom za rok 2010.
Vyvěšeno 3.6.-21.6.2011.

ico_pdf Závěrečný účet 2010 (38 kB)

Rybářský řád na r. 2011

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 5. zasedání dne 3.5.2011 Rybářský řád na rok 2011 – pravidla pro rybaření v obecních rybnících.

ico_pdf Rybářský řád na r. 2011 (37 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 5. zasedání dne 3.5.2011 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2011.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2011 (90 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2011 (vydal Finanční úřad v Č. Budějovicích).
Vyvěšeno 27.4.-27.5.2011

ico_pdf Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí na r. 2011 (65 kB)
ico_pdf Informační leták ke složenkám na daň z nemovitostí (214 kB)

4. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 4. výzvy LEADER na r. 2011, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 18.4.-13.5.2011.

ico_pdf Leader 4. výzva (156 kB)

Veřejné projednání územního plánu

Dokumenty k veřejnému projednání Územního plánu Mokrý Lom.
Vyvěšeno 22.3.-11.5.2011

ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – veřejná vyhláška (86 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – textová část (332 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – hlavní výkres (885 kB)

Závěrečný účet SMO Pomalší za r.2010

Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2010.
Vyvěšeno 9.-26.3.2011.

ico_pdf Záverečný účet SMO Pomalší – r.2010 (824 kB)

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů v ČR, které proběhne ke dni 26.3.2011.

ico_pdf Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů (0,99 MB)
ico_pdf Informace o sčítacích okrscích a komisařích (122 kB)

JPÚ Polžov – oznámení

Oznámení o vyložení soupisu a ocenění nároků vlastníků pozemků k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno 25.2.-16.3.2011

ico_pdf JPÚ Polžov – oznámení (181 kB)

Poplatky v r. 2011

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2011

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 29.12.2010 byla pro rok 2011 stanovena výše místních poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 1 900 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 700 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 200 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 800 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 80 Kč za 1 popelnici
•    PE pytel 120 l – 90 Kč

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Veř. vyhláška – stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Vyvěšeno 14.1.2011 – 31.1.2011.

ico_pdf Veřejná vyhláška včetně příloh (0,99 MB)

Vyhláška o místních poplatcích

Obecně závzná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2010 schválená zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2010.
Vyvěšeno 29.12.2010-14.1.2011

ico_pdf Vyhláška o místních poplatcích 1/2010 (103 kB)

Vyhláška o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce, schválená zastupitelstvem obce dne 29. prosince 2010.
Vyvěšeno 29.12.2010 – 14.1.2011

ico_pdf Vyhláška o poplatku za komunální odpad 2/2010 (63 kB)

Informace k dani z nemovitostí v r.2011

Informace Finančního úřadu v Č. Budějovicích k sazbám a platbě daně z nemovitostí v r. 2011.
Vyvěšeno 27.12.2010 – 31.1.2011.

ico_pdf Informace k dani z nemovitostí v r. 2011 (56 kB)

Návrh rozpočtu na r. 2011

Návrh rozpočtu obce Mokrý Lom na r. 2011.
Vyvěšeno 6.12.-23.12.2010.

ico_pdf Návrh rozpočtu na r. 2011 (118 kB)

Veřejná vyhláška – stavební řízení

Veřejná vyhláška 2:Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení.
Vyvěšeno 11.11.-29.11.2010

ico_pdf Text veřejné vyhlášky 2 – kabel. vedení NN Lahuť (200 kB)

Veřejná vyhláška: Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Vyvěšeno 29.9.-15.10.2010

ico_pdf Text veřejné vyhlášky – kabel. vedení NN Lahuť (170 kB)

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE MOKRÝ LOM

se uskutečnilo v úterý 9. listopadu 2010 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce v následujícím složení:
Starosta obce: Ing. Martin Ehrlich
Místostarosta obce: Václav Mojžíš

Předsedou finančního výboru byl zvolen MUDr. Jaroslav Kursa. Volba ostatních předsedů a členů výborů proběhne na následujícím zasedání zastupitelstva obce.

V Mokrém Lomu dne 10.11.2010

Veřejná vyhláška – ZÚR JčK

Veřejná vyhláška, týkající se zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 22.10.-17.12.2010.

ico_pdf Veřejná vyhláška – Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (336 kB)

Volby do Senátu – 2. kolo

ico_pdf Oznámení o konání 2. kola voleb do Senátu (48 kB)

Rozpočet SMO Pomalší 2011

SMO Pomalší předkládá návrh rozpočtu na r. 2011.
Vyvěšeno 4.10.-20.10.2010

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2011 (62 kB)

Volby do zastupitelstva obce

Obecní úřad zveřejňuje dokumenty související s volbami do zastupitelstva obce Mokrý Lom ve dnech 15. a 16. října 2010.

ico_pdf Zákaz změny počtu volebních okrsků (32 kB)
ico_pdf Počet volených zastupitelů (36 kB)
ico_pdf Stanovení minim. počtu členů volební komise (37 kB)
ico_pdf Informace o volebních okrscích (36 kB)
ico_pdf Oznámení o času a místě konání voleb (50 kB)

Zvolení zastupitelé: zde se dostanete na výsledky voleb v Mokrém Lomu na serveru www.volby.cz.

3. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 3. výzvy LEADER na r. 2010, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.

Vyvěšeno 23.8.-10.9.2010

ico_pdf

Leader 3. výzva (160 kB)

Veř. vyhláška – úprava provozu na poz. komunikacích

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy: Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (viz přílohy).
Vyvěšeno 17.8. – 2.9.2010.

ico_pdf Text veřejné vyhlášky (109 kB)

ico_pdf Grafická část (388 kB)

ico_pdf Tabulka – doplnění (32 kB)

Záměr pronájmu pozemku

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu části pozemku  parc. č. 2447/17 –  trvalý travní porost v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno:    10. – 27. srpna 2010

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 25. zasedání dne 23.4.2010 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2010.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2010 (90 kB)

Rybářský řád na r. 2010

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 25. zasedání dne 23.4.2010 pravidla pro rybaření v obecních rybnících.

ico_pdf Rybářský řád na r. 2010 (36 kB)

Závěrečný účet SMO Pomalší

Závěrečný účet Svazku měst a obcí Pomalší za rok 2009.
Vyvěšeno 4.5.-21.5.2010

ico_pdf Závěrečný účet SMO Pomalší 2009 (125 kB)

ico_pdf Příloha č. 1 (612 kB)
ico_pdf Příloha č. 2 (3,66 MB)

Vyhláška – daň z nemovitostí

Vyhláška o zveřejnění seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2010 (vydal Finanční úřad v Č. Budějovicích).
Vyvěšeno 20.4.-19.5.2010

ico_pdf Text vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na r. 2010 (189 kB)

Nařízení KVS – varroáza včel

Nařízení č. 1/2010 Krajské veterinární správy ve věci mimořádného opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
Vyvěšeno 16.4.-3.5.2010

ico_pdf Nařízení KVS č. 1/2010 (1,36 MB)

Volby do Parlamentu ČR

Dokumenty související s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28.-29.5.2010.

ico_pdf Stanovení počtu volebních okrsků – volby do PSP 2010 (36 kB)

ico_pdf Jmenování zapisovatele – volby do PSP 2010 (36 kB)

ico_pdf Oznámení o konání voleb do PSP ČR (53 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2009

Závěrečný účet obce Mokrý Lom za r. 2009.
Vyvěšeno 6.-23.4.2010

ico_pdf Závěrečný účet za r. 2009 (164 kB)

2. výzva LEADER

Zveřejnění platného znění 2. výzvy LEADER na r. 2010, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 22.3.-16.4.2010

ico_pdf 2. výzva LEADER 2010 (418 kB)

Dražební vyhlášky

Viz přiložené soubory.
Vyvěšeno 1.2.-24.3.2010

ico_pdf Dražební vyhláška EX 111/07-51 (174 kB)

ico_pdf Dražební vyhláška EX 736/05-153 (89 kB)

ico_pdf Odročení dražby dle vyhl. Ex 736  na neurčito (65 kB)

Poplatky v r. 2010

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2010

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 28.12.2009 byla pro rok 2010 ponechána výše všech místních poplatků v obci Mokrý Lom na úrovni r. 2009.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 600 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 100 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 700 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 70 Kč za 1 popelnici
•    PE pytel 120 l – 80 Kč

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa; za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Návrh rozpočtu na r. 2010

Rozpočet obce Mokrý Lom na rok 2010
NÁVRH
PŘÍJMY

Druh příjmů
Daňové 750 000 Kč
Nedaňové 124 000 Kč
Kapitálové 36 000 Kč
Celkem příjmy 910 000 Kč
VÝDAJE
Paragraf
§ 1031 Lesy 65 000 Kč
§ 2212 Poz. komunikace 30 000 Kč
§ 2310 Pitná voda 100 000 Kč
§ 2321 Odpadní vody 10 000 Kč
§ 3113 Školství 5 000 Kč
§ 3314 Knihovna 10 000 Kč
§ 3319,3392 Kultura 60 000 Kč
§ 3419 Tělových. činnost 10 000 Kč
§ 3399 Občan. záležitosti 10 000 Kč
§ 3631 El. energie 55 000 Kč
§ 3722 Kom. odpad 70 000 Kč
§ 3745 Veřejná zeleň 15 000 Kč
§ 5512 Požární ochrana 30 000 Kč
§ 6112 Činnost zastupitelstva 180 000 Kč
§ 6171 Místní správa 260 000 Kč
Celkem výdaje 910 000 Kč
Vyvěšeno: 1.12. – 17.12.2009

Záměr prodeje pozemku

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/18 a části pozemku parc. č. 2631/8 (celkem o výměře 1800 m2) v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 30. listopadu  – 16. prosince 2009

Ohlášení objektu chovu zvířat

Krajská agentura pro zemědělství a venkov oznamuje povinnost ohlášení umístění objektu využívaného k chovu zvířat.
Vyvěšeno: 23.11.-15.12.2009

ico_pdf Dopis k ohlášení chovu zvířat (115 kB)

Přehled výzev LEADER

MAS Pomalší vypracovala aktuální přehled jednotlivých výzev programu LEADER na r. 2010.

ico_word Přehled výzev LEADER v r. 2010 (74 kB)

Rozpočet SMO Pomalší 2010

SMO Pomalší předkládá návrh rozpočtu na r. 2010.
Vyvěšeno 21.10.-10.11.2009

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší 2010 (42,3 kB)

Vodovod Sv. Ján – veřejná vyhláška

Povolení stavby vodního díla „Vodovod Svatý Jan nad Malší“.
Vyvěšeno od 9.10. do 9.11.2009.

ico_pdf Veřejná vyhláška „Vodovod Svatý Jan nad Malší“ (63 kB)

Internet pro občany

Obec Mokrý Lom poskytuje od 1.10.2009 možnost připojení k internetu bezdrátovou technologií WiFi. Pro občany trvale přihlášené v obci Mokrý Lom je tato služba zdarma. Obec jako provozovatel negarantuje stabilitu ani rychlost připojení jednotlivých uživatelů! Koncové zařízení pro příjem (včetně jeho konfigurace) si každý uživatel zařizuje ve vlastní režii.

Podmínky připojení je možné konzultovat se starostou ing. M. Ehrlichem (Mokrý Lom 18), technické podrobnosti pak se správcem sítě V. Mojžíšem ml. (Mokrý Lom 33).

Návrh zadání ÚP Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom jako pořizovatel územního plánu Mokrý Lom podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 47 stavebního zákona veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu Mokrý Lom.
Zveřejněno od 7.9.2009 do 8.10.2009.

ico_pdf Veřejná vyhláška – návrh zadání ÚP Mokrý Lom (72 kB)
ico_pdf Návrh zadání územního plánu Mokrý Lom (51 kB)

JPÚ Polžov – veř. vyhláška

Zápis z úvodního jednání k jednoduché pozemkové úpravě Polžov ze dne 25.8.2009. Doručení fornou veřejné vyhlášky.
Vyvěšeno 31.8.-17.9.2009

ico_pdf Zápis ze vstupního jednání JPÚ Polžov (931 kB)

Návrh úz. plánu Ločenice

Oznámení veřejného projednání „Územního plánu Ločenice“ dne 30.9.2009.
Vyvěšeno: 11.8.2009-30.9.2009

ico_pdf Návrh ÚP Ločenice (276 kB)

Jednoduché poz. úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Mokrý Lom – část Polžov. Oznámení o konání úvodního jednání dne 25.8.2009.
Vyvěšeno: 23.7.-9.8.2009

ico_pdf Pozvánka k úvodnímu jednání (307 kB)

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti Jaroslavu Kintzlovi.

ico_pdf Veřejná vyhláška (80 kB)

Dražební vyhláška

Obecní úřad zveřejňuje na žádost soudního exekutora tuto dražební vyhlášku.
Vyvěšeno: 4.6.2009 – 10.7.2009

ico_pdf Dražební vyhláška (209 kB)

Oznámení o konání voleb

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009.

ico_pdf Oznámení o konání voleb do EP (61 kB)

Dodatek k vodovodnímu řádu

Obec Mokrý Lom jako vlastník a provozovatel veřejného vodovodu vydává pro rok 2009 dodatek provozního řádu vodovodu k nadlimitním odběrům vody.
Vyvěšeno: 1.5.2009

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu 2009 (90 kB)

Volební okrsky

Informace pro zaregistrované volební strany, hnutí a koalice podle § 16 písm. f) zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v souvislosti s konáním voleb ve dnech 5.-6. června 2009.
Vyvěšeno dne 21.4.2009

ico_pdf Informace o počtu volebních okrsků (26 kB)

Nařízení Krajské veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Vyvěšeno: 10.4.2009

ico_pdf Nařízení KVS 2/2009 (65 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.