Záv. účet SMO Pomalší za r. 2020

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2020.
Vyvěšeno 13.4.-3.5.2021

Návrh závěrečného účtu SMO 2020 (347 kB)

Zpráva o výsledku přezkumu SMO (2,6 MB)

Fin2-12 SMO (269 kB)

Rozvaha SMO (158 kB)

Předvaha SMO (194 kB)

Výkaz zisku a ztráty SMO (112 kB)

Hrobová místa Sv. Jan n. Malší

Oznámení nájemcům hrobových míst Sv. Jan n. Malší (173 kB)

Vyvěšeno 7.4.-30.6.2021

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 4. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vodovody obce
3. Rybářský řád
4. Kulturní dům
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Bezproudí Polžov

E.GD oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě bude dne 21.4.2021 od 9:00 do 11:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v osadě Polžov.

Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Sčítacím komisařem v naší obci je Terezie Šindelířová, č 90-02-03496. Kontaktním místem je Česká pošta Velešín.

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (455 kB)

Informační leták ke sčítání 2021 (126 kB)

Informace o ptačí chřipce

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v kraji, kdy došlo v posledních týdnech k výskytu vysocepatogenní ptačí chřipky, vytvořila Státní veterinární správa informační leták o ptačí chřipce pro veřejnost a především pro drobnochovatele drůbeže. Obsahuje základní informace o ptačí chřipce, klinické příznaky ptačí chřipky, zásady ochrany člověka před nákazou a především doporučení pro drobnochovatele drůbeže, která je nutné dodržovat jako preventivní opatření výskytu ptačí chřipky. Veškeré podrobné informace týkající se ptačí chřipky včetně nových ohnisek jsou pravidelně aktualizovány na webu Státní veterinární správy.

ico_pdfInformační leták – ptačí chřipka (681 kB)

Poplatky v r. 2021

Poplatky je možno uhradit 1. a 8. února 2021 (pondělí) na Obecním úřadě od 17:30 do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
10 Kč za každý započatý den

Svoz odpadu v r. 2021

Svoz komunálního odpadu v naší obci probíhá vždy v pondělí v lichém týdnu.
Protože rok 2020 končí lichým týdnem, poslední svoz v r. 2020 bude v pondělí 28.12.2020.
V roce 2021 bude první svoz hned v následujícím týdnu, tj. v pondělí 4.1.2021 (platí pro svoz 1x za 2 týdny).

Svozový plán Mokrý Lom 2021 (50 kB)

Rozpočet roku 2021

Rozpočet obce na r. 2021, schválená rozpočtová opatřenína r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2021

 

Návrh rozpočtu:
SMO návrh rozpočtu 2021 (199 kB)

SMO návrh rozp. výhledu n r. 2022-24 (184 kB)

Vyvěšeno 26.11.-15.12.2020

Veřejná vyhláška MZe – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna lesního zákona (259 kB)

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna 27.7.2020 (247 kB)

Příloha č. 1 (2 MB)

Vyvěšeno 6.4.2020 – 31.12.2022

Změna provozní doby sběrného dvora

Od 1.7.2020 je provozní doba sběrného dvora

PONDĚLÍ 16-18 hod. v těchto týdnech:

  • letní období (březen-říjen) 1x za 14 dnů v lichý kalendářní týden
  • zimní období (listopad–únor) každé 1. pondělí v měsíci
  • v nutných případech lze po domluvě i individuálně

Závěrečný účet obce za r. 2019

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2019.
Návrh vyvěšen 31.5.-16.6.2020.

Závěrečný účet obce za r. 2019 (64 kB) – zveřejněn dne 17.6.2020

Účetní závěrka obce za r. 2019 (64 kB)

Přílohy (7 MB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Zveřejněno 24.4.2020

Záv. účet SMO Pomalší za r. 2019

SMO Pomalší zveřejňuje Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2019.
Vyvěšeno 18.6.2020

Závěrečný účet SMO Pomalší zaa r. 2019 (440 kB)

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2019.
Vyvěšeno 16.4.-4.5.2020

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2019 (328 kB)

SMO Záv. zprávaz přezkumu hospodaření za r. 2019 (3 MB)

SMO Sestava Fin212 za 2019-12 (265 kB)

SMO Předvaha 2019 (204 kB)

SMO Rozvaha 2019-12 (152 kB)

SMO Výkaz zisku a ztráty 2019 (107 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 9. zasedání dne 18.2.2020 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020.

Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020 (82 kB)

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10.

ico_pdf Rybářský řád (34 kB)

Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm.

Rozpočet roku 2020

Rozpočet obce na r. 2020, schválená rozpočtová opatřenína r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 žadatel: Obec Mokrý Lom

název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659

popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového kontejneru, kamery, vybavení  a  stavební práce

celkové zdroje: 1 543 642,98 Kč

celkové způsobilé výdaje –  1 412 114,82 Kč

příspěvek Unie – 1 200 297,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (598 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.