Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 1/5, 370 01  České Budějovice
Oddělení majetkových daní

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické situace si svou osobní návštěvu u správce daně na Územním pracovišti předem telefonicky dohodněte na tel.: 387 723 239, 387 723 240,  
popř. FÚ pro Jihočeský kraj, tel.: 387 722 205, 387 722 229.

 Povinnost podat daňové přiznání na rok 2021 má poplatník, u kterého došlo ve srovnání s rokem 2020 ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (nabytí nebo pozbytí vlastnictví, obnova operátu, revize katastru, vydání stavebního nebo kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, atd….).

 Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2021.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz nebo http://eds.mfcr.cz (elektronická podání pro daňovou správu).

V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že provoz všech finančních úřadů bude v průběhu ledna 2021 omezen, je nutné na každém tiskopise uvádět kontaktní údaje (telefon, email).

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Svoz odpadu v r. 2021

Svoz komunálního odpadu v naší obci probíhá vždy v pondělí v lichém týdnu.
Protože rok 2020 končí lichým týdnem, poslední svoz v r. 2020 bude v pondělí 28.12.2020.
V roce 2021 bude první svoz hned v následujícím týdnu, tj. v pondělí 4.1.2021 (platí pro svoz 1x za 2 týdny).

Svozový plán Mokrý Lom 2021 (50 kB)

Rozpočet roku 2021

Rozpočet obce na r. 2021, schválená rozpočtová opatřenína r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2021

 

Návrh rozpočtu:
SMO návrh rozpočtu 2021 (199 kB)

SMO návrh rozp. výhledu n r. 2022-24 (184 kB)

Vyvěšeno 26.11.-15.12.2020

Informace k nouzovému stavu

Vláda ČR vyhlásila s platností od 5.10.2020 nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a další návazná opatření, s omezením svobody pohybu od 22.10 2020.

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je od 18.12. opět zavřena.

V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce.

Sběrný dvůr je otevřen v běžnou otevírací dobu.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou).

Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (podatelna@mokrylom.cz) nebo můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Veřejná vyhláška MZe – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna lesního zákona (259 kB)

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna 27.7.2020 (247 kB)

Příloha č. 1 (2 MB)

Vyvěšeno 6.4.2020 – 31.12.2022

Změna provozní doby sběrného dvora

Od 1.7.2020 je provozní doba sběrného dvora

PONDĚLÍ 16-18 hod. v těchto týdnech:

  • letní období (březen-říjen) 1x za 14 dnů v lichý kalendářní týden
  • zimní období (listopad–únor) každé 1. pondělí v měsíci
  • v nutných případech lze po domluvě i individuálně

Závěrečný účet obce za r. 2019

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2019.
Návrh vyvěšen 31.5.-16.6.2020.

Závěrečný účet obce za r. 2019 (64 kB) – zveřejněn dne 17.6.2020

Účetní závěrka obce za r. 2019 (64 kB)

Přílohy (7 MB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Zveřejněno 24.4.2020

Záv. účet SMO Pomalší za r. 2019

SMO Pomalší zveřejňuje Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2019.
Vyvěšeno 18.6.2020

Závěrečný účet SMO Pomalší zaa r. 2019 (440 kB)

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2019.
Vyvěšeno 16.4.-4.5.2020

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2019 (328 kB)

SMO Záv. zprávaz přezkumu hospodaření za r. 2019 (3 MB)

SMO Sestava Fin212 za 2019-12 (265 kB)

SMO Předvaha 2019 (204 kB)

SMO Rozvaha 2019-12 (152 kB)

SMO Výkaz zisku a ztráty 2019 (107 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 9. zasedání dne 18.2.2020 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020.

Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020 (82 kB)

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10.

ico_pdf Rybářský řád (34 kB)

Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm.

Rozpočet roku 2020

Rozpočet obce na r. 2020, schválená rozpočtová opatřenína r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 žadatel: Obec Mokrý Lom

název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659

popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového kontejneru, kamery, vybavení  a  stavební práce

celkové zdroje: 1 543 642,98 Kč

celkové způsobilé výdaje –  1 412 114,82 Kč

příspěvek Unie – 1 200 297,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (598 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.