Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 491/2001 Sb.,  o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
Zákon č. 108/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon )
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, v platném znění
Platné obecně závazné vyhlášky (viz níže) a usnesení zastupitelstva obce

Texty zákonů je možno vyhledat na této stránce Portálu veřejné správy ČR.

Vyhlášky a nařízení obce:

ico_pdf Vyhláška o místních poplatcích 1/2010 (103 kB)
ico_pdf  Vyhláška o poplatku za komunální odpad 1/2017 (214 kB)
ico_pdf Požární řád obce Mokrý Lom 1/2011 (48 kB)
ico_pdf Obecně závazná vyhláška o stanovení systému sběru odpadu 1/2015 (330 kB)