Informace o svolání zastupitelstva obce

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom.
Zasedání se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 od 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Navržený program:

1.    Zahájení
2.    Slib členů zastupitelstva, předání osvědčení
3.    Jmenování ověřovatelů zápisu
4.    Jednací řád
5.    Schválení programu jednání
6.    Volba starosty a místostarosty
7.    Volba předsedů kontrolního a finančního výboru a dalších výborů
8.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
9.    Diskuze, závěr

V Mokrém Lomu dne 27.10.2014

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek