Informace o svolání zastupitelstva obce

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom.
Zasedání se uskuteční v pondělí 29. října 2018 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Navržený program:

1. Zahájení
2. Slib členů zastupitelstva, předání osvědčení
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Volba starosty a místostarosty
6. Volba předsedů výborů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

V Mokrém Lomu dne 21.10.2018

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek