Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 16. 6. 2020 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2019
3. Účetní závěrka za r. 2019
4. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
5. Požární řád obce
6. Působení MAS Pomalší na území obce
7. Provoz sběrného dvora
8. Termíny zasedání zastupitelstva
9. Informace z výborů
10. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek