Vyhlášky, zákony

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 491/2001 Sb.,  o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
Zákon č. 108/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon )
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, v platném znění
Platné obecně závazné vyhlášky (viz níže) a usnesení zastupitelstva obce

Texty zákonů je možno vyhledat na této stránce Portálu veřejné správy ČR.

Vyhlášky a nařízení obce:

ico_pdf Všechny OZV vydané po 1.1.2022 jsou k dispozici v dálkově přístupné Sbírce právních předpisů územně správních celků zde.
ico_pdf Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020 požární řád (110 kB)

Přesunout se na začátek