Veřejná vyhláška – vydání územního plánu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

kterou se dle ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že Zastupitelstvo obce Mokrý Lom dle ust. § 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) a v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením ze dne 26. 09. 2017 vydalo formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN MOKRÝ LOM.

Dále je zveřejněn kompletní vydávaný Územní plán Mokrý Lom.
Zveřejněno: 27.9.2017

ico_pdf Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Mokrý Lom (199 kB)

Územní plán Mokrý Lom:
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – textová část (1,17 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – hlavní výkres (611 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – koordinační výkres (3,23 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres širších vztahů (1,70 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres záborů (622 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres základního členění (447 kB)

Veřejná vyhláška – vydání územního plánu
Přesunout se na začátek