Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Mokrý Lom

2. Důvod a způsob založení

Obec Mokrý Lom byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Uvedena na stránce Obecního úřadu

4. Kontaktní spojení: poštovní adresa, pro osobní návštěvu

Obec Mokrý Lom
Mokrý Lom 1
374 01 p. Trhové Sviny

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 18-19 hod.; jindy po domluvě
V době školních prázdnin nepravidelně, kontaktujte prosím předem starostu či místostarostu

4.4 Telefonní číslo

387987215

4.6 Adresa internetové stránky

www.mokrylom.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@mokrylom.cz
IDDS: qesbsrk

4.8 Další elektronické adresy

starosta ing. Martin Ehrlich: starosta@mokrylom.cz
účetní Radka Mojžíšová: ucetni@mokrylom.cz
knihovnice Ludmila Ehrlichová: knihovna@mokrylom.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na účet, vedený u Komerční banky: číslo účtu 34520231, kód banky 0100

6. IČ

00581771

7. DIČ

Obec Mokrý Lom není plátcem DPH

8.1 Dokumenty

Usnesení zastupitelstva obce

8.2 Rozpočet

Informace o rozpočtu obce

9. Žádosti o informace (vč. sazebníku úhrad a výroční zprávy)

Podávání informací a další související odkazy

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání, návrhy a podněty je možno podat písemně nebo elektronicky na výše uvedených adresách

11. Opravné prostředky

Odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu. Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje zastupitelstvo obce (jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce) nebo krajský úřad (jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti).
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

ico_word Žádost o poskytnutí informací (20 kB)

14. Předpisy

Vyhlášky, zákony

Přesunout se na začátek