Sběrný dvůr Mokrý Lom

Od 30. listopadu 2019 je zahájen provoz na novém Sběrném dvoře v Mokrém Lomu.

Sběrný dvůr má pronajatý společnost ODPADY – JIH spol., s.r.o. České Budějovice, která zajišťuje provoz, odvoz a odstranění odpadů.

Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád sběrného dvora v Mokrém Lomu, schvaluje Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun.        Sběrný dvůr bude určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Mokrý Lom vč. místních částí, které mají ve správním obvodu Mokrý Lom trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.

Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené se společností ODPADY – JIH spol. s.r.o.

Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem společnosti a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako recyklovanou surovinu, bude společnost předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování.

Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující tabulky, která do značné míry určuje i umístění odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.

Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora sdělit základní identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na sběrném dvoře.

Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky. Velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru na sklo a dřevěné rámy odevzdáte do kontejneru na dřevo).

Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte u kanceláře tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora, a počkáte na obsluhu dvora. Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem poplatku v Mokrém Lomu. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste, je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený odpad na sběrný dvůr. Je možné přijmout odpad od cizích za poplatek.

Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad přivezen v uzavřených obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný odpad, případně Vás upozorní na jeho další vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte. Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.

Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme.

Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:

  • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
  • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
  • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
  • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů. Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.

Odpady přijímané na Sběrném dvoře v Mokrém Lomu

Číslo pro určení odpadu Název odpadu Katalog. číslo Kategorie
1. Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky:

Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy barev mohou být slité.

20 01 27 N
2. Motorové, převodové a mazací oleje:

Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru při výměnách oleje, na sběrný dvůr přijímáme pouze oleje od obyvatel z individuální výměny oleje.

20 01 26 N
3. Rozpouštědla a ředidla:

Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy rozpouštědel a ředidel mohou být slité.

20 01 14 N
4. Papírové a lepenkové obaly:

Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír, noviny, časopisy, knihy, papírové a lepenkové obaly

15 01 01 O
5. Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:

Papír a papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly. Musí být vytříděny z běžného sběrového papíru.

15 01 01 O/N
6. Plastové obaly:

Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a ukládají do kontejnerů na tříděný odpad i v místech bydliště. Na sběrný dvůr se hlavně přijímají igelity, fólie, čisté obaly od potravin a drogérie, kýble, přepravky, apod.

15 01 02 O
7. Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:

Přijímají se igelity, fólie a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji a jinými nebezpečnými odpady. Znečistěné obaly od potravin patří do popelnice

15 01 02 O/N
8. Kovové obaly:

Přijímají se čisté a vymyté plechovky

15 01 04 O
9. Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:

Přijímají se prázdné plechovky od barev, oleje, rozpouštědel apod.

15 01 04 O/N
10. Kompozitní obaly (tetrapak):

Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů, sirupů, vína a podobně. Před odevzdáním, prosím, sešlapávejte, aby objem byl co nejmenší.

15 01 05 O
11. Skleněné obaly a tabulové sklo:

Přijímají se samostatně skleněné obaly od potravin – lahve, sklenice, lahve od alkoholu, bílé i barevné a běžné okenní tabulové sklo. Křišťálové, olovnaté a barevné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilové sklo se ukládají samostatně do objemného odpadu. Nelze recyklovat.

15 01 07 O
12. Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami:

Přijímají se samostatně skleněné obaly znečistěné barvami, ředidly a oleji.

15 01 07 O/N
13. Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami:

Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení proolejované podlahy dílny, čistící hadry a montérky od oleje, barev a rozpouštědel, vzduchové a naftové filtry, filtry ze vzduchotechniky a digestoří apod.

15 02 02 N
14. Pneumatiky:

Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu nových, na sběrný dvůr přijímáme pouze pneumatiky od obyvatel z individuální výměny pneumatik.

16 01 03 O
15. Olejové filtry:

Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při výměnách oleje, na sběrný dvůr přijímáme pouze olejové filtry od obyvatel z individuální výměny olejového filtru.

16 01 07 N
16. Olověné akumulátory:

Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.

16 06 01 N
17. Železo a ocel:

Přijímá se běžný železný šrot z domácností.

Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

17 04 05 O
18. Kyseliny:

Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy kyselin mohou být slité.

20 01 14 N
19. Dřevo:

Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný nábytek, dřevotříska, palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken, dveře apod. Dřevo bude určené k štěpkování a dalšímu zpracování.

20 01 38 O
20. Kovy:

Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství kabelů z domácností.

Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

20 01 40 O
21. Objemný odpad:

Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do popelnic nebo použít jako surovinu pro další zpracování: molitany, potahy, koberce, linoleum, autoskla, drátoskla, zrcadla, a ostatní podobné odpady.

20 03 07 O
22. Textilní obaly a oděvy

hadry, oblečení, boty, plyšové hračky

20 01 10

20 01 11

O
23. Izolační materiály

polystyren

17 06 04 O
24. Stavební materiály obsahující azbest

Eternitové šablony

17 06 05 N
25. Asfaltové směsi obsahující dehet

Např. IPA

17 03 01 N

 

26. Jedlý olej a tuk

Kuchyňský olej

20 01 25 O

Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností ke zpracování a recyklaci:

Alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod.

Zářivky trubicové i kulové

Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť

Hliník (fólie, plechovky apod.)

Malé domácí spotřebiče:

rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu.

Velké domácí spotřebiče:

Pračky, ledničky, mrazničky, sporáky apod., ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu.

Otevírací doba:

pondělí  16-18 hod. každý lichý týden v letním období (březen – říjen), každé 1. pondělí v měsící v zimním období (listopad – únor)
V nutných případech možno uložit odpad individuálně po domluvě na na níže uvedených telef. kontaktech.

Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba:

Petr Dychtl (tel. 723 605 390), Pavel Vlk (tel. 774 148 897)

Pavel Peroutka, odpadový hospodář, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

Sběrný dvůr Mokrý Lom
Přesunout se na začátek